image banner
Sở Y tế Nghệ An: Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023
Lượt xem: 37
Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 21/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An năm 2023, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 688 ngày 20/3/2023 về Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, ngành Trung ương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của địa phương đối với công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC và và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân, doanh nghiệp

- Nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, các cá nhân về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã;

- Tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, thúc đẩy sự quyết tâm của các cấp, các ngành, khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh;

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tuyên truyền cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

2. Yêu cầu:

- Công tác truyền thông về kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử được tổ chức thường xuyên, toàn diện, bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng nội dung, từng đối tượng và điều kiện cụ thể của đơn vị, đảm bảo bám sát chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 - Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin, tuyên truyền trên địa bàn thực hiện công tác truyền thông về kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

- Phổ biến nội dung kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông một cách kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, sâu rộng bằng nhiều hình thức, phù hợp điều kiện cụ thể của ngành; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính.

Anh-tin-bai
Ảnh minh họa

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN:

 1. Nội dung tuyên truyền

- Giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, liên tục, kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác kiểm soát TTHC, tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; tầm quan trọng, ý nghĩa, các nội dung cơ bản của công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

- Tuyên truyền các nội dung, quy định về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; kết quả việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; Quy định về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trong thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC và các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc thẩm quyền của các cấp, các ngành.

- Giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định của pháp luật, nhất là trong thực hiện TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

- Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

- Hoạt động thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trong ngành y tế của tỉnh.

 - Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách thủ tục hành chính; phê phán những hiện tượng tiêu cực, có thái độ cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

2. Hình thức tuyên truyền

 - Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của Sở Y tế, thông qua các hoạt động tuyên truyền của Khoa truyền thông giáo dục sức khỏe của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An; các trang mạng xã hội như: Zalo, facebook.

 - Công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, cập nhật và tìm hiểu thông tin.

- Thông qua các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; qua các hội nghị tập huấn để trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của công chức, viên chức trong việc giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp; qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành.

- Thông qua các pano, băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, áp phích liên quan đến cải cách TTHC, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu của các lĩnh vực.

- Các hình thức tuyên truyền phù hợp khác

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Truyền thông thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh; các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc có kế hoạch thường xuyên viết tin, bài về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC đăng tải Trang thông tin điện tử, Bản tin của Sở; đề xuất sáng kiến cải cách TTHC, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở.

2. Văn phòng Sở Y tế phối hợp với các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin về hoạt động kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trong giải quyết TTHC khi có các đơn vị truyền thông yêu cầu.

3. Kinh phí thực hiện kế hoạch do ngân sách nhà nước cấp theo quy định hiện hành.

Khoa TTGDSK

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ NGHỆ AN
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Y tế Nghệ An
Địa chỉ: Số 18 - Đường Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3844 791 - Fax: 038 3 844 791 - Email:yt@nghean.gov.vn
Đường dây nóng: 0966.64.14.14